d75_8165

โรงงานของเราผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งคือการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค

Be healthy, Be happy!