sugar-1

น้ำตาลออแกนิกที่เราเลือกใช้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (EEC Reg.834/2007) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (NOP – USDA) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศญี่ปุ่น (JAS) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
Be healthy, Be happy!